Изберете страница

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия
За предоставяне на:
Хостинг
Уеб Дизайн
Онлайн Маркетинг

Общите условия се прилагат при предоставяне на услуги от фирма ФАВИКОН ЕООД със седалище и адрес на управление- град Пловдив 4004, ул. “Петрова нива” № 48 В, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203469204 наричано по-долу ФАВИКОН или Доставчика, на физически или юридически лица, наричани по-долу Клиентите. Общите условия представляват предварително установени разпоредби, които уреждат отношенията между ФАВИКОН и Клиентите по договор за предоставяне на услуги. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като Клиентът заяви писмено, че приема Общите условия. Страните в писмен договор могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в писмен индивидуален договор и имат действие само за конкретната сделка. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.
ФАВИКОН предоставя следните „Хостинг” услуги, изрично посочени в индивидуалния договор на Клиентите, които се заплащат периодично съгласно условията на договора:
Предоставяне на свободно пространство, на което Клиентът има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство;
Предоставяне на възможност за използване на електронна поща;
Предоставяне на параметри на услугата, съгласно условията на индивидуалния договор;
Предоставяне на техническа поддръжка на услугата, съгласно условията на индивидуалния договор;
Предоставяне на възможност за увеличение на договорените лимити и параметри във възможно най-кратък срок.
Регистрация на домейни
ДНС хостинг
ФАВИКОН се задължава да не предоставя информация за своите клиенти на трети лица (освен публичната Whois информация за домейните). Изключение от горното е допустимо, ако бъде поискана от официалните органи на държавната власт или след позволение на Клиента. Клиентът се съгласява ФАВИКОН да използва предоставените лични данни с цел доставка и поддръжка на предлаганите услуги.
ФАВИКОН и Клиентът се задължават да не правят публично достояние писмената или устна кореспонденция, проведена между тях. Кореспонденцията не следва да се публикува в печатни и електронни медии (включително Интернет сайтове).
В случай, че Клиентът забрави/ изгуби логин информацията за акаунта си, тя ще бъде изпращана само на адреса на електронната поща, който е зададен в контролния панел. Ако Клиентът вече няма достъп до този мейл адрес, той ще получи логин информацията за акаунта си лично срещу представяне на документ за самоличност, когато акаунтът е физическо лице, или актуално състояние, в оригинал, издадено от Търговски регистър, когато акаунтът е на юридическо лице. Ако данните от тези документи съвпадат с тези, подадени първоначално при ФАВИКОН, адресът на електронната поща, записан в акаунта, ще бъде променен, респ. ще бъде предоставена съответната логин информация за акаунта.
Регистрацията на домейн се извършва след получаване на дължимото плащане и приключва след изтичане на предплатения срок. ФАВИКОН не носи отговорност за регистрацията на домейни, които са били регистрирани от трети лица преди да се получи дължимото плащане, както и за платени след изтичането им домейни. В случай на нерегистриран домейн поради горните причини, заплатената такса се връща обратно, след удръжка от 30 (тридесет) процента обезщетение за направените от ФАВИКОН разноски/респ. положените усилия.
ФАВИКОН изпраща уведомително писмо 20 (двадесет) дни преди изтичане на домейна с инструкции как той да бъде подновен. Писмото се изпраща на адреса на електронната поща, зададен от Клиента в контролния панел. ФАВИКОН не носи отговорност, ако Клиентът не е получил уведомителното писмо, поради предоставяне на грешен или неточен електронен адрес или поради смяна на електронния си адрес, без да уведоми ФАВИКОН за това.
Клиентите-собственици на домейни са задължени да поддържат вярна Whois информация за всеки домейн.
Независимо, че ФАВИКОН поема задължението да полага разумни усилия да защити информацията на Клиентите, ФАВИКОН не отговаря за нейната кражба, загуба или повреда. Клиентът е лично отговорен да поддържа копия на своята информация и е длъжен незабавно да уведоми Доставчика за всяко неоторизирано ползване на своя акаунт или за всеки пробив в сигурността, който му е известен или за който подозира.
ФАВИКОН изрично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или линкове върху хостваните сайтове :
Призиви/ покани/ материали, подбуждащи към незаконни дейности;
Материали, които нарушават или могат да нарушат чужди права върху интелектуална собственост, авторски и сродни права;
Популяризиране на порнографски, сексуално формулирани, насилствени, нецензурни или крайно неприлични материали;
Всичко, което представлява разпространение на спам;
Всичко, свързано с Warez или с хакерска насоченост;
Пиратски софтуер;
Опити да се подронва репутацията доброто име или да се причинява морална или имуществена вреда на други Клиенти или Доставчика;
Всякакви материали, свързани с подклаждане на расова, религиозна или друга омраза;
Съдържание, нарушаващо законите на Република България.
ФАВИКОН не предоставя гаранции, че оборудването на Клиента или на което и да е трето лице е съвместимо с предоставяните услуги. Доставчикът не поема никакви гаранции за посещаемост, годност за определена цел или ползване.
ФАВИКОН не предоставя гаранции, че услугите отговарят на предварителните изисквания на Клиента или че услугите ще бъдат постоянни, своевременни, безопасни или без грешки. Доставчикът също не дава каквито и да е гаранции за резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез използването на услугите или що се отнася до точността и благонадеждността на всяка информация, получена чрез услугите или че грешки в софтуера ще бъдат коригирани.
С приемането на тези Общи условия, Клиентът се съгласява, че свалянето или качването за съхранение на каквато и да било информация, чрез използване на услугите, се прави на собствена отговорност и риск. Клиентът е лично отговорен за всяка вреда, нанесена върху него или трето лице, върху компютърна система или загуба на данни в резултат от използването на услугите.
Създаването и разпространението на спам на сървърите на ФАВИКОН е строго забранено. Всеки Клиент, за когото бъде установено, че нарушава правилата, подлежи на прекратяване на споразумението за хостинг без възстановяване на вноската и закриване на домейна от страна на ФАВИКОН без предизвестие. ФАВИКОН директно ще отказва предоставянето на услуги на вече установени разпространители на спам. Мрежата и оборудването на ФАВИКОН, както и електронните файлове, предоставени от нас не трябва да бъдат използвани за разпространение на спам атаки, пощенски бомби и всякакви неправомерни електронни съобщения. Домейнът на Клиента не трябва да присъства като първоизточник, междинно звено или адрес за отговор в никое от горните съобщения. Тази забрана важи и за изпращането на неправомерни масови електронни съобщения чрез друг оператор, които по някакъв начин могат да се свържат с използването на мрежата, оборудването или електронния адрес на ФАВИКОН. Дадено електронно съобщение се счита за неправомерно, ако е изпратено в нарушение на правилата на нюз-група или е изпратено на получател, който не го е поръчал или пожелал. По смисъла на това определение, публичното оповестяване на нечий електронен адрес не представлява заявка или желание за получаване на съобщения. Всяко нарушение на горните правила ще доведе до незабавно прекратяване на предоставянето на услугите без възстановяване на вноската.
ФАВИКОН си запазва правата да откаже услуги на всяко лице или организация, респ. да прекрати предоставянето на услугата хостинг по всяко време, без да е необходимо да посочи причините за това. В този случай ФАВИКОН следа да върне част от заплатената от Клиента цена на услугата, пропорционална на оставащото време от срока на индивидуалния договор.
Клиентът може да заяви, че иска да прекрати ползването на услугата хостинг. Независимо от това той дължи заплащане на пълната цена по услугата по индивидуалния договор. В този случай ФАВИКОН се задължава да изтрие всички файлове в рамките на 72 часа (3 дни) от деня на прекратяването.
Уеб Дизайн/Уеб програмиране/Поддръжка на сайт
ФАВИКОН предоставя услуги по Уеб Дизайн и Уеб програмиране, както следва:
Индивидуален дизайн;
Динамични PHP страници;
База данни MySQL, MSSQL, FireBird;
Графични обекти – снимков материал, илюстрации, графики
JavaScript, Flash и CSS ефекти и менюта;
Оптимизация за търсачки;
Flash анимации и интро клипчета;
Лого – изработено от нас или предоставено от клиента;
Мултиезични сайтове – ръчна смяна на език, добавяне на допълнителни езици;
Уеб магазин – интеграция на shop software в нов или съществуващ сайт, различни начини за плащане, връзка с платени реклами;
Унифициране на изгледа при основните браузери;
Редакция на съдържание;
Форум;
Блог и т.н.
Обхвата на работите се дефинира в индивидуалния договор или в приложение, представляващо неразделна част от него;
Когато за задание се използва оферта на ФАВИКОН, същата се прилага към индивидуалния договор, подписана от представител на Клиента, и има стойност на задание за обхвата на работите, които ФАВИКОН е длъжен да извърши;
Процес на изработка на Интернет страница
Клиентът следва да предостави концепция, очертаваща основни насоки за разработка (напр.лого, шрифт, цветове, меню, връзки, препратки и пр.), и всички изходни материали, касаещи дизайна и функционални изисквания за разработването на Интернет страницата в срок до 10(десет) работни дни от подписване на индивидуалния договор;
Въз основа на заданието на клиента и предоставените от него материали, ФАВИКОН изготвя концептуален проект на дизайн на сайта в срок от 20 (двадесет) работни дни, освен ако в индивидуалния договор не е посочен друг срок.
Изготвеният проект се обсъжда на среща по покана на ФАВИКОН, на която присъстват представители на двете страни. Клиентът евентуално заявява промени, ако прецени това за необходимо. ФАВИКОН извършва необходимите промени/ корекции по избрания проект в рамките на 10 работни дни. Заявените промени по проекта не следва да надхвърлят като обем общо 8 (осем) работни часа на програмист, респ. дизайнер. Положената работа над този обем се заплаща допълнително според цената на човекочас, посочена в индивидуалния договор. Сумата е дължима към момента на извършване на окончателното разплащане съгласно индивидуалния договор.
Ако Клиентът не се яви или не изрази мнение кой от проектите предпочита, правото да стори това преминава върху ФАВИКОН. В този случай Клиентът не може да отправя претенции за извършване на промени по избрания проект, освен ако ФАВИКОН не прецени друго.
ФАВИКОН предава изработеното (разработена Интернет страница) на Клиента като изпраща същото на електронната поща на Клиента.
Онлайн маркетинг
ФАВИКОН предоставя услугата Онлайн маркетинг, която включва:
Платена реклама в Интернет търсачките (SEM)
Преработка и подготовка на сайт за платена реклама в GoogleTM и други Интернет търсачки;
Подбор на ключови думи и групи за насочена онлайн реклама, съобразно съдържанието и целта на сайта;
Възможност за реклама в няколко различни направления, независими едно от друго и с различен бюджет;
Ежедневно наблюдение и оптимизация на посещаемостта на сайта на Клиента , както и на бюджета на кампанията;
Предоставяне на ежемесечна статистика за резултатите от рекламата на сайта на Клиента, достъпна чрез сайта на ФАВИКОН посредством потребителско име и парола.
В индивидуалния договор с Клиента се определя вида и бюджета на кампанията, нейната продължителност и търсачките, в които ще се осъществява платената реклама.
Оптимизация на сайта за работа с Интернет търсачки (обикновено търсене – SEO)
Предварителен анализ на сайта и дискусия относно основните приоритети на Клиента;
Оптимизация на заглавия, описания, мета тагове и ключови думи към на сайта;
Оптимизация на съдържанието и структурата на сайта ,съобразно изискванията на основните търсачки;
Регистрация на сайта в основните търсачки и бизнес каталози (съгласно индивидуалния договор с Клиента срещу допълнително заплащане);
Подробен анализ и следене на трафика към сайта на Клиента и резултатите от направения SEO.
ФАВИКОН не носи отговорност, ако дадена търсачка не приеме заявката за регистрация на клиентска страница, поради особена фирмена политика или изисквания. ФАВИКОН не носи отговорност за проблеми при промотиране, свързани с хостинг сървъра. сорс кода на сайта, както и за проблеми, породени от предишна оптимизация за търсачки (например спам, много или скрити ключови думи и др.). ФАВИКОН не гарантира, че клиентската страница ще постигне челни позиции, в която и да било търсачка или ще надмине определен брой посещения. ФАВИКОН не носи никаква отговорност за загуба на данни, отпадане на сайт от индекси на търсачки или други щети, когато това е причинено от достъп до сайта от трети лица, от неизправни хардуер, мрежова преносна среда, хостинг или оптимизация, извършена по изрични указания на Клиента.
ФАВИКОН не носи отговорност при влошаване на класирането на сайт в търсачките , породено от промяна на алгоритъма за класиране на съответната търсачка или от други външни обстоятелства.
ФАВИКОН има право да откаже/ прекрати извършването на онлайн маркетинг за сайтове, ако същите имат съдържанието, описано в т.1.9. от тези Общи условия.
Цена и начин на плащане
Цената на услугите, описани по-горе, се посочва в индивидуалния договор между страните въз основа на определените от ФАВИКОН единични цени за отделните видове услуги и съобразно обхвата на договорените работи.
Ако в индивидуалния договор изрично не е посочено друго, се приема, че цената не е с включен Данък върху добавената стойност.
Дължимата цена се заплаща по начина и в сроковете, посочени в индивидуалния договор. Ако в същия няма изрична уговорка за срока на плащане, цената е дължима както следва:
Хостинг услуги – цената за услугата за първата година се заплаща към момента на подписване на индивидуалния договор; цената за всяка следваща година се заплаща най- късно 2 седмици преди изтичането на първия едногодишен период.
Уеб Дизайн и Уеб програмиране – половината от цената на услугата се заплаща към момента на подписване на индивидуалния договор, а останалата половина се заплаща към момента на предаване на изработеното на Клиента.
Онлайн маркетинг – цената на услугата се заплаща към момента на подписване на индивидуалния договор.
Плащането на цената се извършва по банка в лева по банковата сметка на ФАВИКОН, посочени в индивидуалния договор между страните.
Цената за всяка следваща година от срока на договора се индексира с коефициента на инфлацията, официално обявен от НСИ.
Срок на индивидуалния договор. Прекратяване и неизпълнение.
Срокът на индивидуалния договор се посочва в същия.
При индивидуални договори с продължително изпълнение, ако Клиентът не изпрати известие до ФАВИКОН най- късно 1 (един) месец преди изтичане на срока му, се счита че същият е продължен за срок от 1 година при същите условия.
Всяка от страните има право да развали/ прекрати индивидуалния договор, ако насрещната страна виновно не изпълнява свои задължения по него. ФАВИКОН има право да развали индивидуалния договор едностранно без предизвестие, в случай на забава за плащане от Клиента с повече от 15 дни, като това става с уведомление по електронен път.
При забавено плащане Клиентът дължи на ФАВИКОН неустойка в размер на 0.1 % на ден, но не повече от 30 % на година. Ако ФАВИКОН развали индивидуален договор по вина на Клиента, последният дължи неустойка в размер на 75 % от цената на договора.
Права и задължения на ФАВИКОН
ФАВИКОН предоставя услугите на Клиента съгласно Общите условия и уговореното в индивидуалния договор.
Всички услуги, предлагани от ФАВИКОН, могат да бъдат използвани от Клиентите само и единствено за развиване на дейност, която не е забранена от закона и не противоречи на морала и добрите нрави. ФАВИКОН си запазва правото да откаже/ прекрати предоставянето на услуги, ако има основателни съмнения, че Клиентът не спазва или няма да спази тези изисквания.
ФАВИКОН не носи отговорност за причинени вреди на другата страна, дължащи се на случайно събитие или непреодолима сила. ФАВИКОН носи отговорност за причинени вреди на другата страна само в случаите на проявена груба небрежност или умисъл. ФАВИКОН носи отговорност до размера на полученото възнаграждение от Клиента.
На Клиента се предоставя правото да използва изображения, данни и програми, използвани при предоставянето на услугите от страна на ФАВИКОН само и единствено за определените с индивидуалния договор цели. На Клиента не е позволено, без изричното и предварително съгласие на ФАВИКОН, да използва предоставените услуги/ продукти за други цели , извън индивидуално договорените или да допуска използването им от трети лица.
ФАВИКОН има право да оптимизира съдържанието на предоставяните услуги по всяко време, вкл. да изменя и оптимизира предоставен софтуер на Клиента, ако това се налага по технически причини.
Права и задължения на Клиента
Клиентът е длъжен да заплаща цената на услугите в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в индивидуалния договор.
Клиентът се задължава:
да пази като строго поверителни всички подробности относно преговорите, довели до сключването на индивидуалния договор и неговите условия, както и всяка информация, отнасяща се до ФАВИКОН или неговия бизнес, станала му известна в хода на преговорите, изпълнението на договора или по друг начин ;
– да действа добросъвестно за запазване на имиджа и репутацията на ФАВИКОН и неговия бизнес;
– да се въздържа от каквито и да било изявления, разкриване на информация или твърдения, както и от каквито и да било други действия, публични или частни, които биха могли да представят ФАВИКОН в отрицателна светлина.
Клиентът се задължава да не допуска неоторизиран достъп на трети лица до софтуер и услуги на ФАВИКОН.
В случай на констатирани грешки/ недостатъци/ проблеми на предоставяните услуги или софтуер, Клиентът трябва да се обърне своевременно към ФАВИКОН и да са следва предоставените му указания. ФАВИКОН не носи никаква отговорност, ако подобни грешки/ недостатъци/ проблеми на предоставяните услуги или софтуер се дължат на намесата на трети лица.
Заключителни разпоредби
Индивидуалният договор и Общите условия се прилагат и тълкуват в съответствие с българското право.
Страните ще направят добросъвестни усилия да разрешат евентуални спорове между тях по пътя на преговорите.
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени доброволно, ще бъдат разрешавани от родово компетентния съд по седалището на ФАВИКОН.
Ако която и да било клауза на индивидуалния договор или на Общите условия бъде прогласена или се окаже недействителна, незаконна или неприложима, като цяло или в някоя нейна част, тогава действителността, законността и приложимостта на останалите клаузи ще продължи пълното си действие, без да бъдат засегнати. Страните се задължават да заместят недействителната клауза с клауза, която максимално по своята икономическа логика се доближава до недействителната клауза.
Всички изменения и допълнения на индивидуалния договор следва да бъдат в писмена форма.
Тези Общи условия влизат в сила от 24.03.2015 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.